CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

 

1.1. Chúng tôi chỉ bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu phi thương mại của Quý khách. Quý khách đồng ý rằng Quý khách sẽ không sử dụng các sản phẩm cho bất kỳ mục đích kinh doanh thương mại hoặc bán lại trừ khi có thoả thuận khác với Chúng tôi bằng văn bản.

1.2. Trong việc tuân thủ các điều khoản theo đây, Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu việc vi phạm đã được dự trù tại thời điểm một Hợp đồng được hình thành liên quan đến bất kỳ Đơn đặt hàng cụ thể nào hoặc hành vi vi phạm phát sinh từ sự sơ suất của Chúng tôi nhưng mất mát hoặc thiệt hại đã được dự trù tại thời điểm Hợp đồng hình thành.

1.3. Tuỳ thuộc vào nghĩa vụ của Chúng tôi được quy định rõ ràng trong Các Điều khoản này, Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào đối với Quý khách liên quan đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh bởi Quý khách gây ra cho bên thứ ba, nhưng điều này không có nghĩa là loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh do hành vi vi phạm Các Điều khoản này của Chúng tôi hoặc bất kỳ sơ suất nào do phía Chúng tôi hoặc nhân viên hay đại lý của Chúng tôi gây ra.

1.4. Tuỳ thuộc vào nghĩa vụ của chúng tôi được quy định rõ ràng trong Các Điều khoảnnày, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất kinh doanh nào (bao gồm cả tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng, tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, uy tín hoặc chi tiêu lãng phí) hay bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả khác mà cả Quý khách và Chúng tôi không thể dự đoán trước một cách hợp lý tại thời điểm Quý khách bắt đầu sử dụng Website Bán Hàng hoặc Cửa hàng trực tuyến hoặc khi Hợp đồng mua bán được hình thành.

1.5. Các quy định trong Các Điều khoản này sẽ không loại trừ hoặc làm giảm trách nhiệm bởi Chúng tôi trong những trường hợp sau:

(a)       Tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Chúng tôi;

(b)       Gian lận hay khai báo gian lận;

(c)        Bất kỳ hành vi vi phạm hoặc ngụ ý vi phạm Luật Bảo vệ Người Tiêu Dùng;

(d)       Sản phẩm có khuyết tật theo định nghĩa trong Luật Bảo vệ Người Tiêu Dùng loại trừ trường hợp chúng tôi chứng minh được khuyết tật của Sản phẩm không thể phát hiện được với trình độ khoa học, kỹ thuật tại thời điểm Chúng tôi cung cấp Sản phẩm cho Quý khách;

(e)       Thông tin thanh toán của Quý khách qua Website Bán Hàng bị thay đổi, xoá, huỷ, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho Quý khách;

(f)        Bất kỳ hành vi cố ý vi phạm những quy định nào trong điều khoản và điều kiện này của Chúng tôi cho phép Quý khách chấm dứt Hợp đồng mua bán; hoặc

(g)       Bất kỳ vấn đề nào khác mà khi Chúng tôi loại trừ, hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm của Chúng tôi đối với vấn đề đó sẽ bị coi là bất hợp pháp.

1.6. Phụ thuộc vào Điều 5 và Điều 7 của mục TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI, nếu một trong hai Bên không thực hiện đúng các quy định trong Các Điều khoản này, sẽ không Bên nào phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà Bên còn lại phải chịu, ngoại trừ những thiệt hại là hậu quả có thể dự đoán trước do việc không tuân thủ quy định của Điều này.

1.7 Trừ trường hợp quy định tại Điều 5 của Chính sách này, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại là kết quả của việc Chúng tôi không tuân thủ các quy định tại Điều này trong các trường hợp sau:

(a)       Tổn thất về thu nhập hoặc doanh thu;

(b)       Tổn thất kinh doanh;

(c)        Tổn thất lợi nhuận;

(d)       Tổn thất các khoản tiết kiệm dự tính;

(e)       Mất dữ liệu; hoặc

(f)        lãng phí thời gian làm việc hoặc quản lý.

 

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH

 

2.1 Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách được chúng tôi thu thập từ Website Bán Hàng từ các mẫu thông tin trực tuyến (online) hoặc lấy từ Đơn đặt hàng của Quý khách, sẽ được chúng tôi xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

2.2 Quyền bảo vệ và giữ kín thông tin cá nhân của Quý khách được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Quý khách hiểu và đồng ý với việc Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách phù hợp với các điều khoản trong Chính sách bảo mật này.

 

3. SỬ DỤNG WEBSITE BÁN HÀNG

 

3.1. Website Bán Hàng là sự kết hợp giữa thông tin và nội dung, có thể hiển thị thông qua các hình thức văn bản, đồ họa, âm thanh, video, mục tải lên, liên kết, mã nguồn, bản quyền, nhãn hiệu, và các thông tin về sản phẩm (“Nội dung”) thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Chúng tôi

3.2. Chúng tôi đã đầu tư tài chính, thời gian và sức lực để phát triển Nội dung và bảo lưu tất cả các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ, với Nội dung. Chúng tôi sẽ không cấp cho Quý khách bất kỳ quyền cho phép hoặc quyền tài sản nào liên quan đến Nội dung.

3.3. Nội dung được đăng trên Website Bán Hàng phục vụ cho mục đích tham khảo cá nhân của Quý khách. Quý khách không được tải về, sao chép, sử dụng, tái sản xuất hoặc tham khảo bất kỳ nội dung nào cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Quý khách có thể tải về, sao chép, tái sản xuất hoặc lưu trữ các nội dung và thiết lập các liên kết đến Website Bán Hàng từ website riêng của Quý khách, hoặc trong phạm vi tài liệu của Quý khách, nhưng chỉ khi những hoạt động này phục vụ cho nhu cầu cá nhân của Quý khách.

3.4. Chúng tôi sẽ không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ tin cậy của Nội dung (bao gồm cả thông tin Sản phẩm), hoặc các mặt hàng khác có trên Website Bán Hàng hoặc bất kỳ website khác tạo bởi Chúng tôi.

 

4. TÀI KHOẢN CÁ NHÂN VÀ NỘI DUNG WEBSITE BÁN HÀNG

 

4.1. Trên cơ sở tạm thời, Quý khách được phép truy cập vào Website Bán Hàng, bao gồm các cửa hàng trực tuyến, và Chúng tôi có quyền thu hồi, sửa đổi nội dung trên Website Bán Hàng mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do nào khiến Website Bán Hàng không thể truy cập trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

4.2. Chúng tôi có quyền hạn chế bất kỳ một người hay một nhóm người sử dụng hoặc tất cả người dùng truy cập một phần hoặc toàn bộ Website Bán Hàng mà không cần thông báo trước.

4.3. Quý khách phải giữ gìn tên đăng nhập, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin khác được cung cấp như một phần của quy trình bảo vệ của Chúng tôi và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa vào bất cứ lúc nào đối với bất kỳ tên đăng nhập hoặc mật khẩu nào, được chọn bởi Quý khách hoặc được phân bổ bởi Chúng tôi nếu (theo ý kiến của Chúng tôi) Quý khách không tuân thủ theo Các Điều khoản này.

4.4. Quý khách có trách nhiệm chuẩn bị tất cả thủ tục cần thiết để có quyền truy cập vào Website Bán Hàng và cửa hàng trực tuyến. Quý khách cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng những người truy cập Website Bán Hàng và Cửa hàng trực tuyến thông qua kết nối internet của Quý khách nhận thức được các quy định trong Các Điều khoản này và tuân thủ chúng. Vui lòng thông báo bằng văn bản cho Chúng tôi càng sớm càng tốt nếu Quý khách biết được các hoạt động trên tài khoản của Quý khách là không đúng thẩm quyền hoặc Quý khách phát hiện tài khoản của Quý khách đã bị xâm nhập.

4.5. Mặc dù Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng những thông tin trên Website Bán Hàng, bao gồm cả trên Cửa hàng trực tuyến, là chính xác, không có bất kỳ bảo đảm nào về độ chính xác hoàn toàn của các nội dung hiển thị trên Website Bán Hàng được cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn về thông tin về các Sản phẩm, giá cả và mô tả về Sản phẩm.

4.6. Việc xác định Sản phẩm là đối tượng của Đơn đặt hàng của Quý khách là đang có sẵn hay là không sẽ được xác định dựa vào phần mô tả Sản phẩm hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin Sản phẩm nào sẽ là mô tả hợp lý của Sản phẩm thực tế được cung cấp.

4.7. Chúng tôi có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa Website, bao gồm các Cửa hàng trực tuyến và /hoặc các Sản phẩm được cung cấp, tại bất kỳ thời điểm nào.

 

5. PHÁT TÁN VI RÚT, XÂM NHẬP TRÁI PHÉP VÀ CÁC HÌNH THỨC XÂM NHẬP KHÁC

 

5.1. Quý khách không được lợi dụng các Cửa hàng trực tuyến bằng cách chủ động tạo ra các vi rút, Trojan, tệp gây hại, đoạn mã độc hoặc các tài liệu độc hại khác. Quý khách không được truy cập trái phép vào Cửa hàng trực tuyến hoặc Website Bán Hàng, máy chủ nơi lưu trữ Cửa hàng trực tuyến hoặc Website Bán Hàng hay bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào kết nối với Cửa hàng trực tuyến, hoặc tấn công Cửa hàng trực tuyến hay Website Bán Hàng bằng việc tấn công từ chối dịch vụ, tấn công từ chối dịch vụ phân tán hay các phương tiện tương tự khác.

5.2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hay các tài liệu độc hại khác có thể lây nhiễm cho thiết bị điện tử của Quý khách, các chương trình máy tính, dữ liệu hay tài liệu độc quyền khác do việc Quý khách sử dụng Cửa hàng trực tuyến hay Website Bán Hàng hoặc tải về bất kỳ tài liệu nào được đăng lên Cửa hàng trực tuyến hay Website Bán Hàng hay bất kỳ trang web nào liên kết với Website Bán Hàng.

 

6. TRAO ĐỔI BẰNG VĂN BẢN

 

Trong một số trường hợp Pháp luật sẽ yêu cầu thông tin trao đổi hoặc thông tin liên lạc gửi đến Quý khách dưới dạng văn bản. Bằng việc sử dụng Website Bán Hàng, Quý khách đồng ý rằng thông tin liên lạc với Chúng tôi sẽ được thực hiện chủ yếu qua thư điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thư điện tử hoặc cung cấp cho Quý khách thông tin bằng cách đăng thông báo trên Website Bán Hàng. Đối với những mục đích liên quan đến Hợp đồng mua bán, Quý khách đồng ý phương tiện liên lạc qua thư điện tử này là cách thức trao đổi chính thống giữa các Bên và công nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các phương tiện trao đổi khác mà Chúng tôi cung cấp cho Quý khách bằng phương tiện điện tử là thay thế cho cách thức giao tiếp bằng văn bản trong việc tuân thủ các yêu cầu của Pháp luật. Các Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi được qui định của Quý khách theo luật định.

 

7. TIẾP NHẬN PHẢN HỒI

 

7.1. Chúng tôi tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng qua các hình thức sau:

(a)        Tại website liên hệ:  cskh.fujifilmxspace.vn@gmail.com

(b)        Qua tổng đài giải quyết khiếu nại: 028 3939 0847 - số máy nhánh: 113 (trong giờ làm việc từ 8 giờ 00 - 12 giờ 00 và 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)

7.2 Chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Quý khách hoặc qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua bưu điện mà Quý khách đã cung cấp cho Chúng tôi khi đặt hàng. Thông báo gửi đi sẽ được coi là đã nhận ngay khi được đăng trên Website Bán Hàng trong vòng hai mươi bốn (24) giờ tính từ khi một thư điện tử được gửi đi, hoặc ba (3) ngày kể từ ngày gửi thư bằng đường bưu điện. Việc gửi thông báo cho Quý khách được chứng minh là đã hoàn thành khi thư được đóng dấu, ghi đúng địa chỉ nhận và nhận bởi bên chuyển phát hoặc thư điện tử này đã được gửi đến đúng địa chỉ thư điện tử được chỉ định bởi người nhận.

 

8. VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ NGHĨA VỤ

 

8.1. Hợp đồng mua bán trên trang thương mại điện tử giữa Quý khách và chúng tôi ràng buộc trách nhiệm giữa hai Bên liên quan (Quý khách và một trong các bên Chúng tôi hoặc với tất cả Chúng tôi) cũng như trách nhiệm của các bên kế nhiệm và ủy quyền tương ứng theo đó của hai Bên.

8.2. Quý khách không có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, chỉ định, thu phí hoặc bãi bỏ Hợp đồng mua bán, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ Hợp đồng mua bán mà không được sự đồng ý trước của Chúng tôi bằng văn bản.

8.3. Chúng tôi có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, thu phí, thuê thầu phụ hoặc bãi bỏ hợp đồng, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Chúng tôi phát sinh từ Hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của Hợp đồng nếu Chúng tôi đạt được sự đồng ý của Quý khách.

 

9. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

 

9.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ vi phạm hay chậm trễ trong việc thực thi các nghĩa vụ của Chúng tôi theo một Hợp đồng mua bán do một Sự kiện bất khả kháng.

9.2. Nếu Sự kiện bất khả kháng xảy ra, ảnh hướng tới việc thực hiện các nghĩa vụ của Chúng tôi theo Hợp đồng mua bán thì:

(a) Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách nhanh nhất có thể;

(b) Các nghĩa vụ của Chúng tôi theo Hợp đồng mua bán sẽ được tạm ngưng và thời gian thực hiện nghĩa vụ của Chúng tôi sẽ được gia hạn dựa trên khoảng thời gian diễn ra Sự kiện bất khả kháng.

9.3. Chúng tôi có quyền trì hoãn ngày giao Sản phẩm hoặc huỷ giao Sản phẩm trong trường hợp bất kỳ Sự kiện bất khả kháng nào xảy ra hoặc vượt ngoài tầm quyền soát hợp lý và ngăn cản việc giao Sản phẩm.

 

10. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 

10.1. Trường hợp chúng tôi không có khả năng, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng mua bán, duy trì thực hiện nghiêm túc bất kỳ nghĩa vụ nào quy định trong Hợp đồng mua bán hoặc theo trong Các Điều khoản này quy định, hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc nhận bất kỳ biện pháp khắc phục nào từ phía Quý khách do lỗi từ phía Quý khách mà chúng tôi có quyền theo quy định của Hợp đồng mua bán thì điều đó không được xem là hành động từ bỏ các quyền và nghĩa vụ đương nhiên của Chúng tôi và theo đó, Quý khách vẫn tiếp tục có trách nhiệm đối với các quyền và nghĩa vụ của mình nêu trong Hợp đồng mua bán cũng như trong Các Điều khoản này.

10.2. Việc miễn trừ thực hiện một điều khoản nào đó sẽ không được xem là hành động miễn trừ đối với các điều khoản tiếp theo.

10.3. Việc miễn trừ trách nhiệm thực hiện bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Các Điều khoản này hoặc trong Hợp đồng mua bán sẽ có hiệu lực khi được nêu rõ đó là trường hợp miễn trừ và có thông báo bằng văn bản cho Quý khách theo quy định tại Điều TRAO ĐỔI BẰNG VĂN BẢN nêu trên.

 

11. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ

 

Trong trường hợp Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng bất kỳ quy định nào trong Các Điều khoản này hoặc bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng mua bán là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành thì các quy định đó sẽ vô hiệu và các điều khoản còn lại vẫn sẽ tiếp tục có giá trị trong phạm vi pháp luật cho phép.

 

12. THAY ĐỔI QUY CHẾ

 

12.1. Chúng tôi có quyền điều chỉnh và sửa đổi các quy định trong Các Điều khoản này thông qua việc đăng tải nội dung trên Website Bán Hàng. Các sửa đổi này được thực hiện để đối ứng với những thay đổi của luật pháp, các phương thức thanh toán và để thích ứng đối với thay đổi trong cách thức hàng hóa được cung cấp, tuy nhiên, Các Điều khoản cũng có thể được sửa đổi bởi bất kỳ lý do nào khác và theo quyết định riêng của Chúng tôi.

12.2. Quý khách sẽ tuân theo các chính sách và các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm Quý khách đặt Sản phẩm trên Website Bán Hàng trừ khi có sự thay đổi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp này, sự thay đổi sẽ được áp dụng cho cả các Đơn đặt hàng tại thời điểm trước của Quý khách nhưng chưa được Chúng tôi gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm), hoặc trong trường hợp Chúng tôi thông báo cho Quý khách về những thay đổi kể trên trước khi Chúng tôi gửi cho Quý khách Thông Báo Giao Sản Phẩm (trong trường hợp này Chúng tôi có quyền giả định rằng Quý khách đã chấp nhận sự thay đổi đối với Các Điều khoản như kể trên trừ phi Chúng tôi nhận được thông báo của Quý khách trong thời hạn bảy (07) Ngày Làm Việc kể từ ngày ghi trên biên nhận nhận được Sản phẩm).

 

13. LUẬT ÁP DỤNG

 

Các điều khoản trên đây được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các giao dịch thông qua Website Bán Hàng không thể giải quyết được thông qua thương lượng sẽ được giải quyết theo quy định của luật pháp Việt Nam.

 

13. CHẤP NHẬN QUY CHẾ

 

Chúng tôi áp dụng các quy định trong Các Điều khoản này cho Quý khách và/hoặc các đối tượng của Hợp đồng mua bán và Quý khách chấp nhận trách nhiệm của Chúng tôi cũng như các đại lý được uỷ quyền hợp pháp của Chúng tôi đối với các điều khoản nêu trên đây. Tuy nhiên, Quý khách cần đảm bảo biết được mọi thay đổi đối với Các Điều khoản này thông qua việc đặt câu hỏi và nhận được văn bản xác nhận về việc thay đổi này.

Giỏ hàng
Khi bấm nút "Đặt hàng" đồng nghĩa Khách hàng đã hiểu và đồng ý các Điều khoản và Điều kiện "Mua hàng và Thanh toán" của Fujifilm XSpace.
Tổng cộng:
XEM GIỎ HÀNG THANH TOÁN
Danh sách so sánh
Tìm kiếm
Yêu thích
Mục lục
TOP
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Instagram Icon-Shopee Shopee Icon-Lazada Lazada
Icon-phone Icon-Shopee Icon-Shopee Icon-Zalo
page